Pipe blocking airbag
Waterstop
rubber mat
Rubber bearing

wenyuan li
Li Lily
runlian zhang